Giới thiệu chung

14/03/2017

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Địa chỉ: số 08 đường Trường Chinh, phường Đống Đa,
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
0211.3862616, Fax:  0211.3862616; Email: hoipn@vinhphuc.gov.vn 

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Điện thoại: 0211.3860904

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại: 0912725933

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại: 0985.254.886

Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hòa

Điện thoại: 0914.286.426

Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại: 0987.467.644


II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc là một tổ chức chính trị - xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh với hệ thống tổ chức chặt chẽ gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, thị và cấp xã, phường với trên 160 ngàn hội viên.

- Tổ chức Hội LHPN tỉnh hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; đoàn kết, tổ chức hướng dẫn phụ nữ nâng cao hiểu biết về giới và trình độ mọi mặt để góp phần thực hiện CNH - HĐH đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.

- Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.

2. Nhiệm vụ: 

- Động viên, tạo điều kiện để phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực về mọi mặt. Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam. Hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Xây dựng, củng cố tổ chức Hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ; giới thiệu phụ nữ có đức,có tài tham gia vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cơ quan dân cử và các đoàn thể các cấp,  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; Tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Các tin đã đưa ngày: