Hướng dẫn số 01/BC-PN ngày 27 tháng 02 năm 2010 về phát thẻ và quản lý thẻ hội viên LHPN Việt Nam

24/06/2010

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
BTV HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC
_____________

Số: 01/BC-PN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2010HƯỚNG DẪN
PHÁT THẺ VÀ QUẢN LÝ THẺ HỘI VIÊN LHPN VIỆT NAM
__________________ 

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-ĐCT ngày 10/01/2010 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc phát thẻ và quản lý thẻ hội viên Hội LHPN Việt Nam. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức phát thẻ và quản lý thẻ hội viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẨU:

1. Mục đích:

Thông qua việc phát thẻ hội viên để nâng cao nhận thức và ý thức của hội viên về vai trò, vị trí của tổ chức Hội LHPN Việt Nam đồng thời giúp hội viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia tổ chức Hội.

Việc phát thẻ hội viên giúp cho các cấp Hội LHPN nâng cao chất lượng công tác quản lý và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- 100% Hội LHPN các huyện, thành, thị, ĐVTT và cơ sở Hội xây dựng kế hoạch phát thẻ, quản lý thẻ hội viên; Cấp phát thẻ đảm báo đúng đối tượng, quy trình và nguyên tắc.

-Hội LHPN tỉnh chọn thành phố Vĩnh Yên làm điểm chỉ đạo của tỉnh. Yêu cầu mỗi huyện, thành, thị Hội chọn từ 2-3 cơ sở làm điểm chỉ đạo.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC PHÁT THẺ VÀ QUẢN LÝ THẺ HỘI VIÊN:

l. Đối tượng phát thẻ:

- Hội viên theo địa bàn dân cư.

- Hội viên làm mất thẻ hoặc thẻ bị hỏng.

- Hội viên là nữ công nhân viên chức, lao động (nơi có tổ chức công đoàn); Hội viên trong lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội); việc phát thẻ cho các đối tượng hội viên này do Ban Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh, Ban công tác Phụ nữ Công an tỉnh, Hội LHPN Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện việc cấp phát thẻ và quản lý thẻ hội viên Hội LHPN theo sự chỉ đạo và Hướng dẫn của ngành dọc.

2. Mẫu thẻ:

Sử dụng mẫu thẻ thống nhất trên toàn quốc do TW Hội LHPN Việt Nam cung cấp.

3.Thẩm quyền cấp thẻ:

Do Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh cấp (có đóng dấu của BCH Hội LHPN tỉnh).

4.Quy trình phát thẻ hội viên;

- Tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương, việc phát thẻ được tổ chức vào kỳ sinh hoạt gần nhất khi phụ nữ trình bày nguyện vọng gia nhập tổ chức Hội gắn với các dịp kỷ niệm trong năm.

Lễ phát thẻ có thể được tổ chức tại trụ sở hội LHPN cấp xã hoặc ở chi hội phụ nữ.

5. quản lý thẻ hội viên:

- Điền đầy đủ các mục in trên thẻ.

Số thẻ hội viên: Hội LHPN tỉnh quy định mã số thẻ, đánh số từ nhỏ đến lớn theo từng huyện, thành, thị để dễ theo dõi và quản lý.

Vào danh sách phát thẻ hội viên và sổ giao nhận thẻ (theo mẫu quy định thống nhất của TW Hội LHPN Việt Nam) theo từng cấp.

Sổ theo dõi hội viên nhận thẻ do chi hội phụ nữ quản lý.

6.Nguyên tắc sử dụng thẻ hội viên;

Hội viên sử dụng thẻ trong các hoạt động của Hội LHPN như: Biểu quyết trong các kỳ họp, trong đại hội phụ nữ...

Thẻ hội viên được sử dụng làm cán cứ để xác định số năm tham gia sinh hoạt Hội của hội viên.

-Hội viên phải giữ gìn thẻ, khi thẻ bị thất lạc hoặc nhàu nát phải báo với cán bộ Hội nơi mình đang sinh hoạt; không cho người khác mượn, sử dụng thẻ của mình.

-Xuất trình thẻ khi chuyển sinh hoạt đến nơi ở mới để được tiếp tục sinh hoạt Hội hoặc xuất trình thẻ với Hội phụ nữ khi cần có sự giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của Điều lệ Hội.

-Khi hội viên xin ra khỏi Hội hoặc bị xoá tên khỏi danh sách, Ban chấp hành Hội phụ nữ nơi quản lý hội viên thu hồi lại thẻ.

7. Thời gian thực hiện phát thẻ:

- Bắt đầu thực hiện việc phát thẻ từ Quý I/2010.

8. Kinh phí làm thẻ:

-Trung ương Hội LHPN Việt Nam chịu trách nhiệm chi phí thiết kế mẫu thẻ, làm phôi thẻ.

Hội LHPN các cơ sở chịu trách nhiệm chi phí in ấn thẻ và sổ sách theo dõi quản lý thẻ Nguồn kinh phí có thể trích từ nguồn hội phí, quỹ hội hay hội viên đóng góp do Ban chấp hành Hội LHPN huyện, thành, thị và cơ sở thống nhất quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội LHPN Việt Nam:

- Thiết kế mẫu, gửi phôi thẻ.

- Hướng dẫn quy trình phát thẻ, nguyên tắc sử dụng và quản lý thẻ.

- Hướng dẫn hệ thống sổ quản lý thẻ hội viên ở các cấp Hội.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc phát thẻ hội viên theo định kỳ sáu tháng, một năm.

- Theo dõi, đánh giá công tác phát thẻ, quản lý và sử dụng thẻ hội viên.

2. Hội LHPN tỉnh:

Có trách nhiệm đăng ký với Trung ương Hội số lượng thẻ in, phát thẻ và hệ thống sổ sách quản lý thẻ hội viên theo mẫu thống nhất của Trung ương Hội quy định.

- Xây dựng hướng dẫn, chọn điểm chỉ đạo; tổ chức rút kinh nghiệm.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra việc phát thẻ, quản lý và sử dụng thẻ hội viên.

3. Hội LHPN huyện, thành, thi:

- Rà soát lại số hội viên của đơn vị mình, đăng ký số lượng thẻ và nhận thẻ từ Hội LHPN tỉnh; Điền đầy đủ các thông tin vào thẻ và cấp thẻ cho Hội LHPN xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Hội LHPN các xã, phường, thị trấn ghi chép sổ sách theo dõi quản lý việc cấp phát thẻ hội viên.

- Định kỳ 3 tháng 1 lần kiểm tra việc cấp, phát thẻ, quản lý thẻ hội viên của Hội LHPN cấp xã.

4. Hội LHPN cấp xã, phường, thi trấn:

- Hướng dẫn các chi hội phụ nữ lập danh sách hội viên cần phát thẻ.

- Tổng hợp danh sách đăng ký phát thẻ từ các chi hội phụ nữ và làm thủ tục đề nghị lên Hội LHPN các huyện, thành, thị để lấy thẻ hội viên; cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng thẻ do chi hội phụ nữ đăng ký.

- Tổ chức lễ phát thẻ cho hội viên hoặc hướng dẫn cho các chi hội phụ nữ làm lễ phát thẻ cho hội viên.

- Theo dõi việc cấp phát, quản lý thẻ hội viên và hướng dẫn cho chi hội ghi đúng, đủ các cột mục trong sổ theo dõi hội viên đã nhận thẻ.

5. Chi hội phụ nữ:

- Tổng hợp lanh sách hội viên được phát thẻ và đề nghị Hội LHPN xã cấp thẻ.

- Tổ chức lễ phát thẻ cho hội viên.

- Ghi chép đầy đủ các cột mục được quy định trong Sổ theo dõi phát thẻ hội viên.

6. Trách nhiệm của Hội viên:

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để ghi vào thẻ hội viên.

- Sử dụng thẻ đứng quy định.

- Giữ gìn thẻ cẩn thận, tránh để mất hoặc làm nhàu thẻ.

- Báo ngay cho cán bộ chi /tổ phụ nữ nơi sinh hoạt khi thẻ bị mất hoặc hỏng để cán bộ chi/ tổ đề nghị Hội LHPN xã đăng ký lên hội cấp trên cấp thẻ mới.

Trên đây là Hướng dẫn việc phát thẻ và quản lý thẻ hội viên của Hội LHPN tỉnh, yêu cầu Hội LHPN các huyện, thành, thị; đơn vị trực thuộc và Ban nữ công Liên đoàn lao động tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo Hội LHPN tỉnh gửi về Ban Tổ chức.

 

TM. BTV HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Phan Thị Ngọc Bích