Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng năm 2009

27/01/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
__________

Số: 141/BC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________ 

Vĩnh Yên, ngày 07  tháng 12 năm 2009


BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG
PHÍ VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2009
__________________________ 

Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG
PHÍ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2009 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, LUẬT PHÒNG, CHÔNG THAM NHŨNG.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ Đảng viên Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 20/6/2008 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Nghị quyết TW 9 (khoá X) về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tỉnh uỷ đã ban hành chương trình hành động số 55/CTr/TU ngày 27/03/2009 của Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn với nhiều chủ trương biện pháp như: Thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh uỷ về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 986/CT-UBND ngày 26/3/2009 về thực hiện các giải pháp kích cầu đầu tư chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị số 24/2009/CT- UBND ngày 17/4/2009 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng cơ bản năm 2009; Quyết định số 06/2009/QĐ-UBNDngày 16/01/2009 về giao chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị và các huyện, thành, thị; Quyết định số 07/2009/QĐ-UBNDngày 16/01/2009 về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 2009 của Vĩnh Phúc; Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 về ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh về giao đất dịch vụ hoặc đất theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ khi nhà nước thu hồi  đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, kèm theo quy định cụ thể; văn bản số 393/UBND- KT2 ngày 17/2/2009 của UBND tỉnh "V/v bổ sung vốn đầu tư XDCB và tiết kiệm chi tiêu năm 2009", bố trí vốn đầu tư XDCB năm 2009 ngoài nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2009 đã thông qua HĐND tỉnh, đó phân khai hết cho các chủ đầu tư, không đề xuất các dự án mới, không đề nghị bổ sung vốn kế hoạch năm 2009 để tập trung vào các nhiệm vụ đã được giao tại kế hoạch năm 2009; Chỉ thị số 27/2009/CT-UBND ngày 29/4/2009 về việc tăng cường sự chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng Chỉ đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổ chức hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập và chuyền đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức đến thủ trưởng, Chánh thanh tra, Chánh văn phòng các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Chủ tịch UBND và Chánh thanh tra cấp huyện; Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức, nhân sự các doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng gắn với việc thực hiện các giải pháp kích cầu đầu tư chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện tết qui chế dân chủ ở cơ sở UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện cơ chế " một cửa liên thông", đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động thực hiện và cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách đã giao năm 2009 để thực hiện; các khoản chi phát sinh không quan trọng, không cần thiết, các cuộc hội họp hình thức, tiếp khách không đúng quy định…phải dừng lại và không giải quyết kinh phí; tiết kiệm và hạn chế mức thấp nhất các khoản chi phí phát sinh từ ngân sách tỉnh, tập chung cho đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội, kích cầu tiêu dùng và đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

<Xem tiếp>