Kế hoạch số 7603/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 28/8/2017của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và ...

02/10/2017

File đính kèm