Chỉ thị số 12/2017/CT-CTUBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/10/2017