Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ

29/10/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: