Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

10/04/2019

File đính kèm