Công văn số số 4213/UBND-TH2ngày 12/6 2018 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc bổ sung kinh phí tổ chức Giải báo chí tỉnh năm 2018 và tăng giá trị giải thưởng Giải báo chí tỉnh hàng năm.

12/06/2018

File đính kèm