Kế hoạch số 7632/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v ngăn chặn và phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/10/2018

File đính kèm