Công văn số 7675/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác của tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.

08/10/2018

File đính kèm