Công văn số 7676/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể với tỉnh Akita, Nhật Bản.

08/10/2018

File đính kèm