Công văn về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra

08/11/2018

File đính kèm