Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025

11/04/2019

File đính kèm