Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên

06/06/2013

 


Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866440 - Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại: 0211.3866361

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện. Trực tiếp phụ trách các lãnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trên tất cả các lĩnh vực; kế hoạch và ngân sách, tài chính, thuế, kho bạc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng; công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trực tiếp phụ trách các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Nội vụ; Văn phòng UBND huyện.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại: 0211.3866362

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn hóa – Xã hội. Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, thông tin, thể thao; Y tế; Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dạy nghề; các hội nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Nhiệm
Điện thoại: 0211.3866710

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý giá và tài sản công, tín dụng, ngân hàng; Chống buôn lậu và gian lận thương mại; Khoa học công nghệ; Giao thông nông thôn; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Quy hoạch, công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách các phòng: Công thương; Ban đền bù GPMB huyện; Trung tâm xây dựng hạ tầng đất dịch vụ.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Phi
Điện thoại: 0211.3866718

Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp, phát triển nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác phòng, chống thiên tai lũ lụt và phòng cháy chữa cháy; Mua bán, chuyển nhượng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Công tác môi trường; Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Trực tiếp phụ trách các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện; Tư pháp.


II.CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN 

1. VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng: Phạm Thanh Hải
Điện thoại: 0211.3503181 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Hải
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Toán
Điện thoại: 0211.3898313

2. PHÒNG NỘI  VỤ

Trưởng phòng: Lê Chung Chính
Điện thoại: 0211.3866.360

Phó Trưởng phòng: Lê Thành
Điện thoại: 0211.
3596.626

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Như Tâm
Điện thoại
: 0211.3596.636

3. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng: Trần Ngọc Sinh
Điện thoại: 0211.3899126 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam
Điện thoại: 0211.3887667

Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Nghĩa
Điện thoại: 0211.3866366 

4. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3887424

Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0211.3503888  

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Thực 
Điện thoại: 0211.3866446 

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Kiều Trang
Điện thoại: 0211.3887.424

5. PHÒNG GIÁO DỤC

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Bảo
Điện thoại: 0211.3888 437

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Đinh
Điện thoại: 0211.3886 716 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Sơn
Điện thoại: 0211.6271405

6. PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhẫn
Điện thoại: 0211.3866 369

Phó Trưởng phòng: Phùng Ngọc Lân
Điện thoại: 0211.3887 626

7. PHÒNG TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Bộ
Điện thoại: 0211.3899.130

Phó Trưởng phòng: Trần Đắc Thảo
Điện thoại: 0211.3866.367

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Hải
Điện thoại: 0211.3866.367

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mạnh
Điện thoại: 0211.3866.367


8. PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 0211.3866.445 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Xuân Hồng
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Hồng
Điện thoại: 0211.3899.989

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng: Diệp Văn Tư
Điện thoại: 0211.3899.175

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại: 0211.3866.479

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Hải
Điện thoại: 0211.3866.365 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hằng
Điện thoại: 0211.3866.365 


10. THANH TRA

Chánh thanh tra: Lưu Văn Thuyết
Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Tuấn Hiệp
Điện thoại: 0211.3898.395

11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Trưởng phòng: Lưu Văn Minh
Điện thoại: 0211. 3866427 


12. PHÒNG Y TẾ

Phó trưởng phòng phụ trách: Bùi Ngọc Đạo
Điện thoại: 0211.3899.448

13. CHI CỤC THỐNG KÊ

Chi Cục trưởng: Trần Quang Vũ
Điện thoại: 021.3866438

14. BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phó Ban phụ trách: Trần Văn Thắng
Phó Ban: Nguyễn Văn Kiền
Điện thoại: 0211.3896.689

 15. BQL DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẤT DỊCH VỤ

Trưởng Ban: Nguyễn Hữu Tuấn
Phó Trưởng ban: Phạm Đức Vương
Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại: 0211.3596.869

16. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Trưởng Đài: Nguyễn Khả Hoàn
Phó Trưởng Đài: Đào Mai Oanh
Điện thoại: 0211.3888.223

III. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN

STT

Các xã thị trấn

Số điện thoại Văn phòng

1   

TT Hương Canh

0211.3866.096

2   

TT Thanh Lãng

0211.3866.038

3   

TT Gia Khánh

0211.3832.030

4   

Đạo Đức

0211.3866.885

5   

Tam Hợp

0211.3866.309

6   

Hương Sơn

0211.3.832.004

7   

Trung Mỹ

0211.3.832.098

8   

Sơn Lôi

0211.3866.084

9   

Quất Lưu

0211.3866.641

10      

Phú Xuân

0211.3866.146

11      

Bá Hiến

0211.3584.413

12      

Tân Phong

0211.3888.981

13      

Thiện Kế.

0211.3832.337

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC UBND HUYỆN

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Các tin đã đưa ngày: