Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch

01/04/2015


 

Trụ sở
Địa chỉ :Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830115; Email: lapthach@vinhphuc.gov.vn

 I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Chủ tịch: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: 0211.3830108

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện Lập Thạch

Phó Chủ tịch thường trực: Hà Văn Quyết
Điện thoại:0211.3830124
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Nông nghiệp

Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại:0211.3830111
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn xã.

Phó Chủ tịch: Đào Quốc Khánh
Điện thoại:0211.3830110
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - xây dựng

II. DANH SÁCH UỶ VIÊN UBND HUYỆN LẬP THẠCH

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Hùng

Chủ tịch

2

Nguyễn Ngọc Anh

Phó chủ tịch

3

Hà Văn Quyết

Phó chủ tịch

4

Chu Mạnh Hùng

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

5

Nguyễn Đặng Toàn

Trưởng Công an huyện

6

Nguyễn Mạnh Tưởng

Chánh Văn phòng

7

Đào Quang Ngạn

Trưởng phòng Nội vụ

8

Nguyễn Văn Hùng

Chánh Thanh tra

III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tưởng
Điện thoại: 0211.3830.109 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thạch
Điện thoại: 0211.3830.427

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Anh
Điện thoại: 0211.3890.178

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Anh Dũng

2.PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng: Đào Quang Ngạn
Điện thoại: 0211.3830.170

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Đính
Điện thoại: 0211.3631985

Phó Trưởng phòng: Phan Giang Nam
Điện thoại: 0211.3890284

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3830316

Trưởng phòng: Trần Văn Kiên
Điện thoại: 0211.3830150

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Chung Phong

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3830.123

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Đăng
Điện thoại: 0211.3830.741

Phó Trưởng phòng: Dương Thành Quyết

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng: Vũ Minh Tuấn

5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3830.116 

Trưởng phòng: Đỗ Đức Quang

Phó Trưởng phòng: Lăng Ngọc Quân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Nam

6. PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3830.562

Trưởng phòng: Trương Văn Quang

Phó Trưởng phòng: Trần Đức Hiếu

7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại: 0211.3829.514

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Hòa
Điện thoại: 0211.3630.855

Phó Trưởng phòng: Lưu Trung Khánh

8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211. 3830.346

Trưởng phòng: Phạm Chí Thức

Phó Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Quý

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hồng Cảnh

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Điện thoại: 0211.3830.114

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thái

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tám

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Nhã

10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3830.315

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Tuấn

11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG
Điện thoại: 0211.3830.219 

Phó Trưởng phòng: Trương Thái Dũng

Phó Trưởng phòng: Vũ Cao Khải

12. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3893.072 

Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng

13. CHI CỤC THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3830.188 

Chi Cục trưởng: Nguyễn Tiến Bộ

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
Điện thoại: 0211.3829.337 

Phó Trưởng ban phụ trách: Ngô Tuấn Hạnh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Huy

2. ĐÀI TRUYỀN THANH 
Điện thoại: 0211.3830.056 

Trưởng Đài: Trần Thị Anh Thơ

Phó Trưởng Đài: Vũ Đức Cường

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Điện thoại: 0211.3830.953 

Giám đốc: Hoàng Minh Việt

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Hải

4. TRẠM KHUYẾN NÔNG 

Trạm trưởng: Nguyễn Đức Thọ

Phó Trạm trưởng: Hà Thị Lê Dung

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN

STT

Các xã thị trấn

Số điện thoại

Văn phòng

1   

Thị trấn Lập Thạch

0211.3830.485

2   

Thị trấn Hoa Sơn.

0211.3637.655

3   

Bàn Giản

0211.3831.223

4   

Bắc Bình

0211.3831.192

5   

Đình Chu

0211.3828.092

6   

Đồng Ích

0211.3831.219

7   

Hợp Lý

0211.3894.191

8   

Liên Hòa

0211.3831.177

9   

Liễn Sơn

0211.3831.144

10      

Ngọc Mỹ

0211.3830.280

11      

Quang Sơn

0211.3894.210

12      

Sơn Đông

0211.3828.160

13      

Tiên Lữ

0211.3830.318

14      

Thái Hòa

0211.3831.127

15      

Triệu Đề

0211.3828.037

16      

Tử Du

0211.3830.495

17      

Văn Quán

0211.3830.510

18      

Vân Trục

0211.3830.438

19      

Xuân Hòa

0211.3890.464

20      

Xuân Lôi.

0211.3830.552

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN.
Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Các tin đã đưa ngày: