Uỷ ban nhân dân huyện Tam Dương

01/06/2015


Trụ sở

Địa chỉ :Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương
Điện thoại:
0211.3833184; Email: tamduong@vinhphuc.gov.vn

 I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Chủ tịch: Trần Xuân Lâm
Điện thoại: 0211.3833270
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện Tam Dương

Phó Chủ tịch: Phùng Đắc Chiến
Điện thoại: 0211.3833179
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách
các lĩnh vực Đất đai, môi trường,khối Kinh tế.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Cương
Điện thoại:0211.3833158
Lĩnhvực phụ trách:
Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội.

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Lâm

Chủ tịch UBND huyện

2

Phùng Đắc Chiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Văn Cương

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Văn Thanh

Chánh Thanh tra

5

Phí Hồng Quang

Trưởng Công an huyện

6

Trần Văn An

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 III. CÁC PHÒNG THUỘC UBND  HUYỆN TAM DƯƠNG

1. VĂN PHÒNG:
Chánh Văn phòng: Lê Hoàng
Điện thoại: 0211.3833.359
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại: 0211.3895.429

2. PHÒNG NỘI VỤ:
Điện thoại: 0211.3611.289
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thắng
Phó Trưởng phòng: Phan Thanh Điền
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Giang Nga

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3833.174
Trưởng phòng: Nguyễn Anh Hùng
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thủy
Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị  Thu Thủy
Phó Trưởng phòng: Trương Đức Hợi

4. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3833.183
Trưởng phòng: Phùng Việt Nhiên
Phó Trưởng phòng: Đào Việt Khoa
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thúy
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quang

5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3833.444
Trưởng phòng: Đặng Công Hòa
Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Thúy
Phó Trưởng phòng: Mầu Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng: Hoàng Trung

6. PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3833.173
Trưởng phòng: Kiều Thị Ánh
Phó Trưởng phòng: Bùi Đức Hiếu
Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Thủy
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Lân

7. PHÒNG TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3833.156
Trưởng phòng: (Đang cập nhật)
Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thế Anh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Vỹ

8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211. 3833.161
Trưởng phòng: Phạm Ngọc Hiếu
Phó Trưởng phòng: Phí Sỹ Hùng

9.PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:
Điện thoại: 0211.3833.129
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hải
Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Chí
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tuấn
Phó Trưởng phòng:Lê Anh Dũng

10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3833.182  
Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Thanh
Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Văn Hùng
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Ninh

11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG
Điện thoại: 0211.3833.130
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Quân
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thiện

12. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3897.692
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toàn

13. CHI CỤC THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3833.128
Phó Chi cục: Trương Đức Giáp

IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN 

 STT

Tên xã, thị trấn

Số điện thoại văn phòng

1

TT Hợp Hòa

02113.833.184

2

An Hòa

02113.833.021

3

Đồng Tĩnh

02113.833.234

4

Hoàng Hoa

02113.833.077

5

Hướng Đạo

02113.833.103

6

Kim Long

02113.853.070

7

Đạo Tú

02113.833.292

8

Duy Phiên

02113.833.295

9

Hoàng Đan

02113.833.056

10

Hoàng Lâu

02113.825.028

11

Hợp Thịnh

02113.825.003

12

Vân Hội

02113.825.023

13

Thanh Vân

02113.833.300

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN.
Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.
 

Các tin đã đưa ngày: