Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc

13/04/2015

 


Trụ sở

Địa chỉ :Thị trấn Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3836408; Fax: 0211.3850959
Email:
yenlac@vinhphuc.gov.vn

 I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Quyền chủ tịch:  Trần  Gia  Bằng
Điện thoại: 0211.3836450
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.
 
Phụ trách Khối Văn xã

Phó Chủ tịch: Nguyễn  Ngọc  Thông

Điện thoại: 0211.3836451 
Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, Tín dụng, Kho bạc, Thuế, Thống kê, Thương mại, dịch vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Đô thị, Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, Điện lực, bồi thường GPMB, công tác XDCB, công tác đấu thầu.
  

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Dũng
Điện thoại: 0211.3836461
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Nông nghiệp

Phó Chủ tịch: Trần Thanh Thọ
Điện thoại: 0211.3836455
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn xã


II. THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ  2011 - 2016

 

Họ và tên

Chức vụ

Đỗ Đình Việt

Bí thư Huyện ủy

Trần Gia Bằng 

Quyền Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Ngọc Thông

Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Chí Thiết  

Uỷ viên

Nguyễn Xuân Thông

Uỷ viên

Nguyễn Văn Tuệ

Uỷ viên

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN 

1. Văn phòng
Chánh Văn phòng: Vũ Thị Kim Hồng 
Điện thoại : 0211.3836.602 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Toàn
Điện thoại:  0211.3836.437
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Khoa Văn
Điện thoại: 02113.760.656

2. Phòng Nội vụ
Trưởng phòng: Nguyễn  Xuân  Cận
Điện thoại: 0211.3760.327
Phó Trưởng phòng: Đỗ  Văn  Hồng
Điện thoại: 0211.3836183

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Trưởng phòng:
Nguyễn Văn Tuyên
Điện thoại:  0211.3836409
Phó Trưởng phòng: Đỗ Quang Vinh
Điện thoại: 0211.3760328

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Trưởng phòng:
Đỗ  Hải  Đăng
Điện thoại: 0211.3836459
Phó Trưởng phòng: Lê Việt Cường
Điện thoại: 0211.3836459

5. Phòng Giáo dục
Trưởng phòng:
Phạm  Thế  Dũng
Điện thoại:  0211.3836668
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Lâu 
Điện thoại: 0211.3836.457
Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Thủy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn

6. Phòng Văn hóa- Thông tin
Trưởng phòng: Nguyễn  Đình  Lộc

Điện thoại: 0211.3836037
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hải

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Trưởng phòng: Nguyễn  Chí  Thiết
Điện thoại:  0211.3813444
Phó Trưởng phòng:  Hoàng Thành Nam
Điện thoại: 0211.3827616

8. Phòng Tư pháp
Trưởng phòng: Phạm Văn Hùng
Phó Trưởng phòng: Hoàng Kim Đoàn
Điện thoại: 0211.3836407

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trưởng phòng: Đỗ  Văn  Khải
Điện thoại: 0211.3813898
Phó Trưởng phòng: Nguyễn  Văn  Hùng
Điện thoại: 02113836036

10. Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra: Nguyễn Quốc Tấn
Điện thoại:  0211.3836456

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Hoài

11. Phòng Công thương
Trưởng phòng: Phan  Mạnh  Lân
Phó Trưởng phòng: Dương Quang Dũng
Điện thoại: 0211.3836411

12. Phòng Y tế
Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0211. 3702678

13. Chi cục Thống kê
Chi Cục trưởng: Lê Thị Phú
Điện thoại: 0211.3836462

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN:
1. Đài truyền thanh

Trưởng Đài: Hà  Xuân  Lướng
Điện thoại: 0211.3836412

2. Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình
Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại: 0211.3761899
Phó Trưởng ban: Phạm  Hoài  Hưng
Điện thoại: 0211.3603555
Phó Trưởng ban: Hồ Văn Quang

3. Ban bồi thường GPMB và Phát triển quỹ đất
Trưởng ban: Trần Văn Đông
Điện thoại:  0211.3761789
Phó Trưởng ban: Nguyễn Quốc Thắng

4. Trung tâm Văn hóa- Thể thao
Giám đốc: Văn Bình Trọng

Điện thoại: 0211.3836750

5. Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp
Phó Giám đốc phụ trách: Phăn Sô Phương

Điện thoại: 02113.836657

6. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Giám đốc: Lê Văn Tuấn
Điện thoại: 0211.3852618

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 

STT

Các xã, thị trấn

Số điện thoại

1        

Thị trấn Yên Lạc

02113.761.528

2        

Bình Định

02113.836.099

3        

Đại Tự

02113.836.314

4        

Đồng Cương

02113.836.084

5        

Đồng Văn

02113.836.012

6        

Hồng Châu

02113.836.073

7        

Hồng Phương

02113.836.054

8        

Liên Châu

02113.837.060

9        

Nguyệt Đức

02113.837.095

10   

Tam Hồng

02113.836.333

11   

Tề Lỗ

02113.851.424

12   

Trung Hà

02113.837.025

13   

Trung Kiên

02113.837.049

14   

Trung Nguyên

02113.836.209

15   

Văn Tiến

02113.837.058

16   

Yên Đồng

02113.836.327

17   

Yên Phương

02113.836.041

 

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN.
 

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Các tin đã đưa ngày: