Trích báo cáo số 69/BC-UBND của UBND thị xã Phúc Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2012 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2012

06/06/2012