Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên

08/09/2015

 
Trụ sở

Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3872889
Email:
ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn

 
I. THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ

 

Chủ tịch: Vũ Việt Văn

Điện thoại: 0211.3872898
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thị xã.

Phó Chủ tịch: Lê Văn Lãng

Điện thoại: 0211.3872887
Lĩnh vực phụ trách: khối Kinh tế

Phó Chủ tịch: Lê Văn Tân

Điện thoại: 0211.3872871
Lĩnh vực phụ trách: khối Văn xã

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ PHÚC YÊN

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Điện thoại: 0211.3875172
Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Huyến

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hồng Quang
Phó Chánh Văn phòng: Lê Mạnh Linh
Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Thủy


2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3874816
Q. Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Hòa


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3872892
Trưởng phòng: Đinh Bách Lý
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Mai


4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại : 0211.3872896
Trưởng phòng:
Nguyễn Hạ Long
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3872927
Trưởng phòng: Đặng Việt Phú
Phó Trưởng phòng: Bùi Quốc Hoàn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu


6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3871410
Phó Trưởng phòng: Lê Cảnh Hưng


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3875181
Trưởng phòng: Đào Anh Dũng
Phó Trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hạnh


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211.3872885

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền


9. PHÒNG KINH TẾ
Điện thoại: 0211.3872937
Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thông
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Chánh


10. THANH TRA

Điện thoại: 0211.3872942
Chánh Thanh tra: Đinh Văn Long
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hồng Thái


11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

Điện thoại: 0211.3872935
Trưởng phòng: Hoàng Trọng Lợi

Phó Trưởng phòng: Đinh Mạnh Dũng
Phó Trưởng phòng: Cao Mạnh Thắng


12. BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Trưởng ban: Nguyễn Thị Lưu
Phó Trưởng ban: Hoàng Việt Nga


13. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3511812
Trưởng phòng: Tôn Mạnh Cường


14. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3872894
Chi cục trưởng: Trần Sỹ Mạnh
Chi cục phó: Nguyễn Thị Hường


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND THỊ Xà

1.BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI
Điện thoại: 0211.3856059 
Trưởng Ban: Nguyễn Văn Cường


2. ĐÀI TRUYỀN THANH
Điện thoại: 0211.3872934 
Phó Trưởng đài: Khúc Thị Thái


3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
Điện thoại: 0211.3872886 
Trưởng Ban: Nguyễn Quốc Hương
Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Anh

Phó Trưởng ban:Tạ Quang Trung


4. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Điện thoại: 0211.3530666


5. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3869968
Giám đốc: Nguyễn Quang Vũ
Phó Giám đốc: Lỗ Văn Tài
Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Quang


6. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Điện thoại: 0211.3874815
Chủ tịch: Lê Minh Hải

Phó Chủ Tịch: Ngô Thị Tú

 
7. HỘI NGƯỜI MÙ
Điện thoại: 0211.3872894
Chủ tịch: Trần Văn Báu


8. HỘI NẠN NHÂN CĐDC ĐIÔXIN
Điện thoại: 0985.465.061
Chủ tịch: Đỗ Văn Quý

 

9. HỘI BẢO TRỢ NKT&TEMC
Điện thoại: 0913.524.389
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hòa


IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
 

STT
Các xã, phường
Số điện thoại
(Văn phòng)
 
1         
Phường Xuân Hòa
02113.863.078
2         
Phường Đồng Xuân
02113.540.377
3         
Phường Trưng Trắc
02113.869.242
4         
Phường Trưng Nhị
02113.872.908
5         
Phường Hùng Vương
02113.872.911
6         
Phường Phúc Thắng
02113.869.106
7         
Xã Cao Minh
02113.863.451
8         
Nam Viêm
02113.868.964
9         
Tiền Châu
02113.854.041
10      
Ngọc Thanh
02113.856.023

 

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

 

Các tin đã đưa ngày: