Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

09/03/2018

 STT

Tên văn bản

 Ngày bắt đầu -
Ngày kết thúc
 

Tải về 

1

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách riêng của tỉnh khuyến khích phát triển kinh tế tập thể Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến 2025

09/3/2018 đến 07/4/2018

 

2

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

02/3/2018 đến 01/4/2018

Các tin đã đưa ngày: