Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

17/07/2018

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về 

1 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 17/7/2018
đến 16/8/2018

2 Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ  của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 09/7/2018 đến ngày 09/8/2018

3 Dự thảo Quyết định Sửa đổi Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 06/7/2018
đến 05/8/2018

4

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29/6/2018
đến 28/7/2018

 

5 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành qui định vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 20/6/2018
đến 19/7/2018

 

Các tin đã đưa ngày: