Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

11/10/2017
STT

Tên văn bản

 

 

Ngày bắt đầu -
Ngày kết thúc

 

 

 

Tải về

 

1 Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Tường 12/10/2017
đến 11/11/2017

2

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc

11/10/2017 đến 09/11/2017

 

3

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025

10/10/2017
đến 09/11/2017

 
  

4

Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

10/10/2017
đến 09/11/2017

5 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/10/2017

đến 5/11/2017

6 Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/10/2017
đến 03/11/2017

7

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/10/2017 đến 03/11/2017

8

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3/10/2017

đến 3/11/2017

9

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

 

29/9/2017
đến 28/10/2017

 

  

10  Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 29/9/2017
đến 28/10/2017

11

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh  

21/9/2017
đến 21/10/2017

 

12

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 

20/9/2017
đến 19/10/2017