Dự án Khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

24/11/2015

1. Địa điểm:

Thuộc các xã: Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Phía Đông giáp ĐT302B;

+ Phía Tây giáp đường 36m khu công nghiệp;

+ Phía Nam giáp khu dân cư Trại Cúp và đất nông nghiệp;

+ Phía Bắc giáp khu đất dịch vụ thôn Vinh Tiến và khu tái định cư, đất dịch vụ xóm Gò Bổng thôn Vinh Tiến.

2. Hiện trạng:

Trong khu vực lập quy hoạch không có dân cư sinh sống và cũng không có công trình kiến trúc

Đất dự án nhà ơ công nhân đã đền bù GPMB, đất dự án Nhà văn hóa công nhân, đất trồng lúa, lâm nghiệp, đất nghĩa địa và các kênh mương, bờ thửa chia cắt.

Mục tiêu, Quy mô:

3. Mục tiêu:

Quy mô: tổng diện tích: 34,7786 ha

Đất công trình công cộng 52.967 m2 (Đất nhà văn hóa 8.799 m2, đất thể dục thể thao 24.667 m2, đất dịch vụ thương mại tổng hợp 6.369 m2, đất trường học 13.132 m2);

Đất nhà ở 186.608 m2 (Đất nhà ở chuyên gia 24.168 m2, đất nhà ở công nhân 162.44 m2);

Đất cây xanh 40.630 m2;

Đất hạ tầng kỹ thuật 1.000 m2;

Đất giao thông 66.581 m2).

Trong đó ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng trên khu đất quy mô 5,3 ha đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng phục vụ cho công nhân lao động, bao gồm các công trình 08 tòa nhà ở công nhân kết hợp thương mại và để xe tại tầng hầm và tầng 1 của khối nhà, nhà văn hóa cho công nhân.

4. Tổng kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật : 276,26 tỷ đồng

5. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Ban quản lý các Khu công nghiệp

6. Nội dung đầu tư:

Trong giai đoạn ngắn hạn từ năm 2015 – 2020:

Đầu tư xây dựng trên khu đât quy mô 5,3 ha đất đã được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc giới thiệu địa điểm, bao gồm các hạng mục công trình:

– 08 Tòa nhà ở công nhân, kết hợp thương mại và để xe tại tầng hầm và tầng 1 của khối nhà;

– Nhà văn hóa công nhân (đang lập dự án đầu tư xây dựng): 8.799m2;

– Trường mầm non: 6.050 m2

7. Thực trạng dự án:

Được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

Đã có quy hoạch chi tiết 1/500

8. Hình thức đầu tư:

Ngân sách Nhà nước hoặc kêu gọi các nguồn lực đầu tư khác theo hình thức đối tác công tư

9. Các chính sách ưu đãi:

9.1 Chính sách ưu đãi của Nhà nước: Áp dụng theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, theo đó:

a) Dự án phát triển nhà ở xã hội được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:

– Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại quy định tại Điểm 1 Khoản này) đã được phê duyệt;

Trường hợp chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất; đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% thì được Nhà nước hoàn trả lại hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

– Được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Được hỗ trợ ưu đãi từ các nguồn:

+ Vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và định chế tài chính được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính có trách nhiệm dành một lượng vốn (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ) để cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

+ Vay vốn ưu đãi từ nguồn ngân sách của địa phương, nguồn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ phát triển nhà ở và các nguồn vốn vay ưu đãi khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

– Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách toàn bộ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước); được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án theo điều kiện của địa phương.

– Được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền ban hành; được áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các phần việc tư vấn, thi công xây lắp nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng (trừ các dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư bằng ngân sách nhà nước).

– Đối với doanh nghiệp, sản xuất có sử dụng người lao động trong khu công nghiệp nếu tự đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở cho người lao động của đơn vị mình nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các doanh nghiệp thuê nhà để bố trí cho người lao động ở thì chi phí xây dựng, mua nhà ở hoặc chi phí thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Được sử dụng nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư cho dự án đó.

– Được phát hành trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu.

– Được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư (nếu có).

– Chủ đầu tư dự án được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Đối với trường hợp dự án phát triển nhà ở xã hội mà phương án quy hoạch chi tiết do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

b) Dự án phát triển nhà ở xã hội đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách chỉ để cho thuê thì ngoài các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi theo quy định như đối với phần a) còn được các ưu đãi, hỗ trợ sau đây:

– Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ vốn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án từ nguồn ngân sách địa phương;

– Đối với quỹ nhà ở xã hội dành để cho thuê thì sau thời gian cho thuê tối thiểu là 05 (năm) kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê, chủ đầu tư dự án được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê (nếu có nhu cầu) theo giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán nhà ở đó.

c) Hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư nhà ở xã hội được hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:

– Được miễn tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang xây dựng nhà ở xã hội.

– Được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về thuế.

– Được hỗ trợ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

– Được sử dụng nhà ở hình thành trong tương lai để làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư nhà ở xã hội.

9.2. Chính sách ưu đãi của tỉnh:

Thực hiện theo Nghị quyết 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, ngoài các ưu đãi theo quy định của Chính phủ, chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ngân sách tỉnh hỗ trợ, cụ thể:

a) Được giao đất, cho thuê đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 100% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ 100% chi phí lập, thẩm định quy hoạch chi tiết và khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình theo giá trị quyết toán được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Được miễn lệ phí địa chính khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

10. Quy trình thực hiện dự án:

Nhà đầu tư hạ tầng gửi đề xuất và hồ sơ tham gia dự án cho Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc, UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Tỉnh bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng

Nhà đầu tư cho phép các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất xây dựng đô thị theo quy hoạch.

 Theo ipavinhphuc.vn

 

Các tin đã đưa ngày: