Báo cáo số 48/BC-BCĐXT&HTĐT , ngày 02/6/2015 của Ban Chỉ đạo Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư sơ kết 03 năm (2012-2015) công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

04/06/2015

File đính kèm