Báo cáo số 14/BC-BXT-HTĐT ngày 22/6/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 6/2015

25/06/2015

File đính kèm