Báo cáo số 21/BC-BXT&HTĐT ngày 21/8/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tình hình kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 08/2015

26/08/2015

File đính kèm