Báo cáo số 24/BC-BXT&HTĐT ngày 21/09/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tình hình, kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 9/2015

24/09/2015

File đính kèm