Báo cáo số 31/BC-BXT&HTĐT của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư về tình hình kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 11/2015

30/11/2015

File đính kèm