Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

20/03/2007

Thế kỷ XX đã đi qua, với dân tộc ta đây là thế kỷ của những biến đổi to lớn và sâu sắc, thế kỷ đấu tranh gian nan, oanh liệt giành lại độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội với những chiến công mang ý nghĩa lịch sử và thời đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta bước vào thế kỷ XXI với quyết tâm xây dựng đất nước định hướng theo con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Sự thắng lợi to lớn trong hai mươi năm đổi mới của Đất nước ta một lần nữa khẳng định con đường cách mạnh của dân tộc ta là đúng đắn. Trong đó một trong những vấn đề căn bản đưa đến sự thành công đó là Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh đúng đắn mà không ai có thể phủ nhận rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) Đảng cộng sản Việt Nam đã nghi vào Cương lĩnh và điều lệ của mình: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) một lần nữa khẳng định lại điều này. Đây là một sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định quan trọng có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp cách mạng nước ta, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

1. Thắng lợi của cách mạng Việt nam hơn 70 năm qua là minh chứng đúng đắn của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đát nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. 

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. 

Trong thời kỳ đổi mới xây dựng CNXH, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng ta cũng chỉ rõ: cho đến nay nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, còn nhiều yếu kém. Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế... 

Từ thực tiễn 20 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta càng tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí minh. 

2. Qúa trình đổi mới phảI kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩ Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.   

Tổng kết 20 năm đổi mới Đảng ta đã rút ra một số bài học lớn, trong đó bài học đầu tiên là:Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là bài học cách mạng được coi như một nguyên tắc xuyên suốt tiến trình lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua. 

Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới,  và lấy đó làm nền tảng tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. 

Con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho sự phát triển của dân tộc ta là con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Con đường này Hồ Chí Minh đã tìm thấy năm 1920 và được xác định một cách đúng đắn trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khi Đảng mới thành lập năm 1930. Thực tế của đất nước ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn chứng minh cho sự đúng đắn của con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

Hiện nay, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn, nhưng không có nghĩa là con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội ở nước ta không còn phù hợp nữa, trái lại, qua công cuộc đổi mới, sự nghiệp cách mạng ở nước ta càng phát triển, con đường xã hội chủ nghĩa ngày càng được sáng tỏ hơn. Chủ nghĩa cộng sản vẫn là sự phát triển tất yếu của xã hội loài ngừơi cho dù con đường này không hề bằng phẳng. 

Chúng ta kiên định con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn vì con đường này là duy nhất đúng ở Việt Nam. Chúng ta kịch liệt phản bác, không đồng tình với những ý kiến phủ nhận những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và khẳng định sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam là sự tiếp tục con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn, nó như là một quá trình tất yếu vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chính trong quá trình đổi mới vì những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, không những đứng trước muôn vàn thử thách nghiệt ngã mà còn phát triển vược bậc. 

Trong điều kiện mới, chúng ta càng khẳng định và kiên trì đi theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Khát khao cháy bỏng của Hồ Chí Minh là độc lập cho dân tộc, nhưng Người cũng cho rằng, độc lập phải gắn với tự do, phải làm cho nhân dân sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh trước khi qua đời thể hiện trong bản di chúc là: “Tòan Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” Kiên định con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn, hiện nay chúng ta tiếp tục thực hiện sáu đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã được Đại hội Đảng lần thứ VII đã khái quát. Kiên định đi theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn là tiêu chí đánh giá sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, lập trường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của mỗi một công dân Việt Nam yêu nước. Chúng ta tin tưởng rằng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra là con đường phù hợp với qui luật, là con đường phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam hơn bảy thập kỷ qua luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở lý luận, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay vấn đề đặt ra là phải không ngừng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, vận dụng một cách sáng tạo và thiết thực lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho sự nghiệp cách mạng ở nước ta và cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc. Nhân dân ta nguyện quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 

Trần Viết Dương
Trường Chính trị tỉnh
 

 

Các tin đã đưa ngày: