Thể lệ Giải báo chí "Lực lượng vũ trang Quân khu 2-75 năm vinh quang và trách nhiệm"

30/06/2020

I. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ

Tác giả tham dự Giải báo chí Quân khu 2 gồm cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 2; các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu.

Tác giả tham dự giải không vi phạm Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan thường trực và các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký (bao gồm cả vòng cấp trực thuộc Quân khu và cấp Quân khu) không được gửi tác phẩm tham dự Giải, (không được chấm điểm đối với các tác phẩm của tác giả thuộc cơ quan, đơn vị mình trực tiếp quản lý).

II. ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Tiêu chí

Tác phẩm dự Giải báo chí Quân khu 2 phải đáp ứng chủ đề, nội dung của Giải, bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, có tính thuyết phục; có nội dung, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn, đáp ứng các tiêu chí của thể loại và loại hình báo chí.

Khuyến khích các tác phẩm có tính sáng tạo; đề cập những vấn đề mới, có tính định hưóng dư luận cao, có tác động tích cực đến hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu và đời sống xã hội trên địa bàn; các tác phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

2. Thể loại, loại hình báo chí

Giải báo chí Quân khu 2 xét giải đối với các tác phẩm thuộc các thể loại: Phản ánh, ghi chép, phóng sự thuộc loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và thể loại ảnh báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử.

3. Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm dự giải

Tác phẩm tham dự xét Giải báo chí Quân khu 2 phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/7/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyên thông cấp phép.

4. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải

a) Vòng cấp trực thuộc Quân khu

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến ngày 30/7/2021.

b) Vòng cấp Quân khu

Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

5. Quy định cụ thể đối thể loại, loại hình báo chí

a) Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử

Mỗi tác phẩm là một bài viết, phóng sự (một kỳ hoặc không quá 03 kỳ) cùng chủ đê, sự kiện và cùng tác giả hoặc nhóm tác giả. (không xét loạt bài, phóng sự ghép từ những bài, phóng sự độc lập, đăng tải ở các thời điểm khác nhau).

Tác phẩm gửi tham dự Giải phải là bản chính hoặc bản sao chụp tác phẩm từ bản chính, đảm bảo rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng, (tác phẩm phải gửi kèm theo bản word).

b) Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình

Mỗi tác phẩm là một phóng sự, chuyên đề (một kỳ hoặc không quá 03 kỳ) cùng chủ đề, sự kiện và cùng tác giả hoặc nhóm tác giả; thời lượng mỗi tác phẩm (hoặc mỗi kỳ) không quá 10 phút, (không xét phóng sự ghép từ những phóng sự độc lập, phát sóng ở các thời điểm khác nhau).

Tác phẩm gửi tham dự Giải phải sao lưu trên đĩa CD (đối với phát thanh) và đĩa DVD (đối với truyền hình) hoặc thiết bị USB lưu trữ. Mỗi thiết bị chỉ sao lưu 01 tác phẩm (ghi rõ họ tên tác giả, nhóm tác giả; tên tác phẩm; thể loại; thời lượng tác phẩm, thời gian phát sóng; địa chỉ). Nếu tác phẩm phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông (tác phẩm phải gửi kèm theo bản word kịch bản, lời bình).

c) Đối với tác phẩm ảnh báo chí

Mỗi tác phẩm là một phóng sự ảnh (không quá 05 ảnh), đăng trên cùng một số báo (đối với báo in) hoặc cùng một thời điểm đăng phát (đối với báo điện tử). Không xét tác phẩm ảnh ghép, ảnh đã xử lý kỹ thuật photoshop và ảnh phong cảnh).

Tác phẩm gửi tham dự Giải là bản chính hoặc bản sao chụp tác phẩm từ bản chính đảm bảo rõ ràng; phải gửi kèm theo ảnh in trên giấy ảnh cỡ 13cm x 18cm và thiết bị lưu trữ file ảnh gốc (không nén file).

6. Một số quy định khác

a) Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm (không quá 03 tác phẩm) tham dự Giải nhưng các tác phẩm không được trùng nội dung (kể cả thời điểm đăng, phát sóng khác nhau).

b) Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ (không quá 03 kỳ), nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2020 thì được tính gộp vào các kỳ tiếp theo từ ngày 01/01/2020 (nhưng phải đảm bảo tính liên tục) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự xét giải.

c) Tác phẩm nếu có trích dẫn, sao chép nội dung, tư liệu, hình ảnh phải có chú thích cụ thể, rõ ràng và chấp hành đúng quy định của pháp luật có liên quan.

d) Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cấp có thẩm quyền xác nhận, thẩm định.

đ) Các tác phẩm tham dự giải phải kèm theo đường link đã đăng tải, phát sóng.

e) Các tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương (các cấp, các ngành thuộc địa phương) vẫn được quyền tham dự Giải báo chí Quân khu 2, nhưng cần ghi rõ mức giải và do địa phương (cấp, ngành thuộc địa phương) tổ chức.

g) Không xét Giải đối với tác phẩm có tính hư cấu, không thuộc các thể loại, loại hình báo chí và các quy định tại thể lệ này.

h) Không xét Giải đối với các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc, giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương tổ chức.

i) Ban Tổ chức Giải có quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải phục vụ công tác tuyền truyền.

QUY ĐỊNH VỀ VÒNG XÉT GIẢI CẤP QUÂN KHU

Vòng xét giải cấp Quân khu chỉ nhận tác phẩm đã xét chọn qua vòng cấp trực thuộc Quân khu.

1. Số lượng tác phẩm tham dự

Mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu tuyển chọn tham gia vòng cấp Quân khu không quá 10 tác phẩm (mỗi thể loại, loại hình báo chí không quá 02 tác phẩm).

* Riêng Bộ CHQS các tỉnh và Báo Quân khu tham gia không quá 15 tác phẩm (mỗi thể loại, loại hình báo chí không quá 03 tác phẩm).

2. Phương thức chấm điểm, xét giải

Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10 đối với tất cả các thể loại và loại hình báo chí tham dự giải ở 2 vòng sơ khảo và chung khảo:

a) Vòng sơ khảo

Các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm độc lập và xét chọn 20% tác phẩm vào vòng chung khảo theo phương pháp tính điểm lấy từ cao xuống thấp (trong trường hợp có nhiều tác phẩm có cùng số điểm như nhau, vượt quá tỷ lệ quy định thì Ban Giám khảo bỏ phiếu kín xét chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo).

b) Vòng chung khảo

Ban Giám khảo chấm điểm tập trung và bỏ phiếu kín xét chọn tác phẩm xuất sắc đề nghị trao giải.

3. Hồ sơ dự giải

Tác phẩm tham dự xét Giải báo chí Quân khu 2 phải lập hồ sơ, đầy đủ thông tin theo quy định tại mẫu 01mẫu 02.

Hồ sơ tham dự giải đựng trong bì, dán kín, ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải báo chí "Lực lượng vũ trang Quân khu 2-75 năm vinh quang và trách nhiệm”.

4. Nơi nhận tác phẩm

Hồ sơ tham dự Giải báo chỉ "Lực lượng vũ trang Quân khu 2-75 năm vinh quang và trách nhiệm” gửi về Cơ quan thường trực Giải Báo chí Quân khu 2 (qua Báo Quân khu 2); Hòm thư 3NB-20 Đền Hùng, Phú Thọ (Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 069.892.578; 0978.236261)./.

Nguồn: Kế hoạch số 1275/KH-CT
ngày 10/6/2020 của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2