Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Xuyên

09/05/2018

Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 987/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Xuyên, gồm các nội dung: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm; kế hoạch thu hồi đất năm 2018; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2018; danh mục các công trình, dự án thực thực hiện trong năm kế hoạch 2018 trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Các công trình dự án đã phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm (các năm) nay không triển khai thực hiện, phê duyệt loại bỏ.

UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định

 

 

Các tin đã đưa ngày: