Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Tường

12/06/2018

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Tường, gồm các nội dung: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm; kế hoạch thu hồi đất năm 2018; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2018; danh mục các công trình, dự án thực thực hiện trong năm kế hoạch 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; danh mục các công trình dự án đã phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm (các năm) đến nay không triển khai thực hiện, phê duyệt loại bỏ.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định.

 

Các tin đã đưa ngày: