Các văn bản liên quan đến kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II, trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

11/11/2018