HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

06/11/2018

Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử giới thiệu toàn văn các Nghị quyết.