Ban GPMB và phát triển quỹ đất thông báo: Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

07/11/2018