Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

15/04/2019

Ngày 05/4/2019, của UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

Trước đây, theo quy định tại nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh thì mức hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mà trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang là: Hỗ trợ theo số lượng thực tế; mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách tỉnh: Đối với mộ đã có người nhận 1.500.000 đồng/ngôi mộ, mộ chưa có người nhận 700.000 đồng/ngôi mộ.

Đến nay, tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mà trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang nêu trên, cụ thể như sau: “Hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang: Hỗ trợ theo số lượng thực tế; mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách tỉnh:

a) Đối với mộ có người nhận: Mộ đã cải táng trên đắp đất, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.200.000 đồng/ngôi mộ;

b) Đối với mộ chưa có người nhận: Mộ đã cải táng trên đắp đất, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.200.000 đồng/ngôi mộ;

c) Đối với mộ xây (bao gồm cả mộ có người nhận và chưa có người nhận), ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.500.000 đồng/ngôi mộ.

Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh nêu trên, đề nghị UBND cấp huyện và UBND cấp xã xem xét hỗ trợ thêm theo khả năng ngân sách từng cấp.”

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: