Danh nhân - Phạm Công Bình

20/08/2011

Danh nhân - Phạm Công Bình (chưa rõ năm sinh - năm mất)

 

Người xã An Lạc, huyện An Lạc, phủ Tam Đái, Sơn Tây; nay là thôn An Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Họ Phạm là của họ gốc Phạm Công Bình ở An Lạc. Một số sách chép ông có họ Lí vì ông được ban họ vua, vì sau khi chiếm được ngôi của nhà Lí, Trần Thủ Độ lấy cớ kiêng tên húy (tổ họ Trần tên là Lí) đổi ra họ Nguyễn, với mục đích dứt lòng tưởng nhớ của một số người với nhà Lí, các nhà viết sử thực lục về sau đều ghi về ông theo các họ đã đổi, trong đó có Lê Tung chép trong Việt giám thông khảo tổng luận.

 

Ông có tài quân sự, tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Chân Lạp năm 1128, 1136.

 

Về chiến công năm 1128, Đại viết sử ký toàn thư viết: "Ngày Giáp Dần, tháng giêng năm Mậu Thân, hơn hai vạn người Chân Lạp vào cướp bến Ba Đầu ở Châu nghệ An, quan Thái phó Lí Công Bình được cử đi đánh dẹp. Ngày Quí Hợi thì bắt được chủ tướng và quân lính, sang tháng 3, Lí Công Bình đem quân về kinh sư, dâng tù binh gồm 169 người".

 

Các tin đã đưa ngày: