Vĩnh Phúc: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

04/04/2019

Ngày 29/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quyết định, các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước là đối tượng áp dụng của Quyết định này.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể như sau:


Đơn vị tính: m2                                                                           

Số TT

Tên cơ quan,

tổ chức, đơn vị

Diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động:

Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

 

Tiếp dân

Quản trị hệ thống công nghệ thông tin

Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên)

Kho chuyên ngành

I

Cơ quan, tổ chức, đơn vị  cấp tỉnh.

 

 

 

 

 

1

Có số cán bộ, công chức, người lao động dưới 50 người.

50

40

40

150

300

2

Có số cán bộ, công chức, người lao động từ 50 -100 người

60

50

40

180

400

3

Có số cán bộ, công chức, người lao động từ 100 người trở lên

60

50

40

200

400

II

Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố.

200

100

40

1.200

500

III

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

50

50

20

300

150

IV

Đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố hoặc tương đương (trừ các đơn vị có tên tại mục III nêu trên)

40

35

30

150

200

Đối với diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 4 Điều 12, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, bố trí, quản lý, sử dụng diện tích chuyên dùng theo đúng quy định định mức và các văn bản quy định hiện hành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ của đơn vị

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2019./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: