Yên Lạc tiết kiệm ngân sách 10.820 triệu đồng

12/10/2018

Bằng nhiều giải pháp tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã khắc phục những hạn chế và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, triệt để tiết kiệm các khoản chi từ ngân sách; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết và hạn chế tối đa chi cho tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết. Nhờ vậy, các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn đã điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Kết quả trong năm 2018, huyện tiết kiệm được 10,82 tỷ đồng, trong đó, tiết kiệm ngân sách huyện đạt 7,55 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách xã đạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, UBND huyện đã tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu trong quá trình đầu tư và thống nhất đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư thực hiện đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch; cho tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp để xử lý dứt điểm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Với 81 công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong năm 2018, huyện đã tiết giảm được 7,89 tỷ đồng so với giá trị trình quyết toán.

Trần Biển

 

Các tin đã đưa ngày: