BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

27/11/2020

Ngày 26/11/2020, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Chỉ thị số 45) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nội dung Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND). Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

3. Giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội được Trung ương phân bổ và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm cơ cấu hợp lý.

4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo cơ quan chính quyền, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách và tiểu sử người ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

6. Chỉ đạo xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt chú ý các địa bàn khó khăn, phức tạp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Kịp thời phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và Luật bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử.

7. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh; đồng thời, phân công các thành viên bám sát địa phương, cơ sở để nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

8. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị này; kịp thời chỉ đạo các cơ quan giúp việc ban hành hoặc tham mưu, đề xuất ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử theo quy định và theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy trình ứng cử; tổ chức thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kịp thời xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

9. Các huyện, thành ủy, đảng uỳ xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở cấp mình; làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh để xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

10. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

11. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu Ban Thường vụ Tinh ủy kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ đảng và phổ biến rộng rãi trong Nhân dân./.

 

Các tin đã đưa ngày: