Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

09/06/2004
Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc
Sáng ngày 01-6-2004, Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Giáo sư Đặng Hữu tại Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí: Chu Văn Rỵ, Bí thư Tỉnh uỷ ...

GIÁO SƯ, VIỆN SỸ ĐẶNG HỮU THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VĨNH PHÚC
 

     áng ngày 01-6-2004, Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Giáo sư Đặng Hữu tại Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí: Chu Văn Rỵ, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Ngọc Phi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Trường Kỳ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.    

     Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trường Kỳ đã báo cáo tóm tắt về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua: sau khi có Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động tích cực, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thời gian qua UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tăng cường đầu tư về hạ tầng cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành. Đến nay mạng diện rộng của tỉnh đã kết nối được với tất cảc các sở, ban, ngành, huyện, thị xã; kết nối với 40 xã, phường, thị trấn. Nhiều đơn vị đã phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, tiêu biểu là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Địa chính... Hàng năm tỉnh đã mở được từ 12 đến 15 lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tin học cho các bộ công chức của các sở, ngành, các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn.… Qua đó đã tạo được bước chuyển biến mới về nhận thức, hành động thực tiễn để phát triển CNTT của tỉnh. Tuy nhiên do các nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt mức đầu tư cho CNTT còn thấp, nên lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển các phần mềm ứng dụng ở tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua còn chưa đáp ứng được yêu cầu, so với mục tiêu của giai oạn 2001-2005. 

     Sau khi thăm Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tỉnh, thăm Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, Giáo sư Đặng Hữu đã biểu dương những thành tựu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin mà Vĩnh Phúc đã được trong thời gian qua. Giáo sư mong muốn Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa cho công nghệ thông tin, đó là lĩnh vực mới nhưng đầy tiềm năng. Giáo sư tin tưởng rằng trong thời gian tới  ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có sức bật mạnh mẽ, phù hợp với tốc độ tăng trưởng cao về kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: