BTV Tỉnh ủy: Thông qua báo cáo tổng kết về đẩy mạnh CNH, HĐH ở Vĩnh Phúc sau 30 năm đổi mới

28/02/2014

Sáng 28/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào báo cáo tổng kết về đẩy mạnh CNH-HĐH ở Vĩnh Phúc sau 30 năm đổi mới. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

 

Báo cáo tổng kết về đẩy mạnh CNH-HĐH ở Vĩnh Phúc gồm 4 phần: Nhận thức của đảng viên về đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước qua gần 30 năm đổi mới và một số bài học kinh nghiệm; Quá trình phát triển nhận thức lý luận đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước qua gần 30 năm đổi mới; Đánh giá tổng quát và những vấn đề lớn đang đặt ra ở Vĩnh Phúc; Đổi mới nhận thức lý luận và quan điểm, giải pháp mới bảo đảm tiếp tục đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước thật sự hiệu quả trong giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. Trong đó, phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 30 năm đổi mới, nhất là sau 17 năm tái lập tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số vấn đề, luận điểm mới thiết thực, cụ thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2020 và năm 2030.  

Nhất trí cao với kết cấu, nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đề nghị tổ soạn thảo báo cáo lược bớt phần quan niệm của Đảng về CNH-HĐH thời kỳ trước đổi mới; bổ sung, đánh giá rõ hơn kết quả CNH - HĐH trong lĩnh vực văn hóa, thực trạng thừa lao động, thiếu việc làm; việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh và những giải pháp, bài học kinh nghiệm mang tính sáng tạo, chiến lược của Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, đánh giá rõ vai trò lãnh đạo của tập thể, nhất là những mặt được và chưa được trong lãnh, chỉ đạo phát triển công nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; vấn đề cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường… 

Đồng chí Phạm Văn Vọng ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong việc soạn thảo báo cáo tổng kết. Đồng thời cho rằng, đây là vấn đề lớn và khó, để tránh dàn trải, báo cáo cần tập trung đánh giá 3 lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; những tồn tại, hạn chế trong giải quyết việc làm cho người lao động, vấn đề cải cách hành chính; bổ sung, đề cập những cơ chế, chính sách của nhà nước liên quan đến CNH-HĐH; vấn đề quản lý đất đai, công tác vận động nguồn lực đầu tư cho phát triển. 

Đồng chí Phạm Văn Vọng yêu cầu tổ soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo theo hướng ngắn gọn, rút ngắn nội dung báo cáo từ 80 trang xuống 50 trang.  

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Đề án bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. 

Thanh Nga