Yên Lạc: Tiết kiệm gần 6,96 tỷ đồng ngân sách chi cho người hoạt động không chuyên trách

24/11/2020

Năm 2020, huyện Yên Lạc được giao 2.163 chỉ tiêu biên chế, trong đó có 67 chỉ tiêu công chức, 2.056 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp giáo dục, 40 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp khác, 10 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Số biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 có mặt đến nay là 1.892 người.

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, huyện Yên Lạc đã kiện toàn, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan có cùng chức năng, nhiệm vụ để tinh giản đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, số người làm việc, đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức viên chức theo đúng vị trí việc làm. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cắt giảm 86 chỉ tiêu, tinh giản 18 biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ, tinh giản 114 người theo Nghị quyết số 31 và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh. Huyện cũng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính với Ban quản lý Dự án xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp, bảo đảm mục tiêu đạt 10% tổng số đơn vị sự nghiệp.

Đặc biệt, tổ chức và sắp xếp lại bộ máy ở cấp xã, thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, huyện Yên Lạc đã giảm được 8 thôn, tổ dân phố; giảm 154 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, giảm 938 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch.

Qua thực hiện cơ chế tự chủ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mức thu nhập bình quân của cán bộ không chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 1,8 triệu đồng/người/tháng; mức thu nhập bình quân của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đạt 1,36 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, toàn huyện thực hiện tiết kiệm kinh phí ngân sách chi cho người hoạt động không chuyên trách so với trước đây gần 6,96 tỷ đồng./.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: