Giai đoạn 2019-2025, Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ đầu tư, tu bổ 125 di tích lịch sử, văn hóa đã xuống cấp

18/04/2019

Toàn tỉnh hiện có 488 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong đó, có 125 di tích đã và đang xuống cấp nặng, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong số đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia và 95 di tích cấp tỉnh.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 đến 2017, toàn tỉnh đã đầu tư tu bổ 17 di tích quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh. Tổng vốn xã hội đầu tư cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn này là trên 487,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác tu bổ di tích trên địa bàn chủ yếu tập trung vào một số di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia. Đối với các di tích xếp hạng quốc gia còn lại và di tích xếp hạng cấp tỉnh thì nguồn ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ rất ít, trong đó chủ yếu là từ nguồn ngân sách tỉnh.

Để bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phục vụ cho việc giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, gắn với phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ tu bổ 125 di tích lịch sử, văn hóa đã xuống cấp. Trong đó, giai đoạn 2019 - 2021, sẽ ưu tiên tu bổ 31 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử quốc gia và di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Còn lại 94 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh đã xuống cấp nặng sẽ được hỗ trợ tu bổ trong giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện tu bổ cả giai đoạn 2019-2025 là 611 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa của nhân dân, các thành phần kinh tế, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: