Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, vai trò của tổ chức hội nhà báo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

26/11/2020

Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, tổ chức Hội đã có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển vững mạnh, có vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Trong quá trình hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên nhà báo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại thời kỳ toàn cầu hóa thông tin. Hàng năm, Hội đứng ra tổ chức và hỗ trợ các chi hội, câu lạc bộ nhà báo tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, tọa đàm, hội thảo nghiệp vụ.

Tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đến nay, Hội đã xây dựng được hệ thống tổ Hội với 238 hội viên ở 5 chi hội Nhà báo, 2 câu lạc bộ. Hội quan tâm hướng về cơ sở, xây dựng các chi hội nhà báo trở thành nòng cốt trong các phong trào và hoạt động của Hội; quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên được đảm bảo.

Cùng với việc tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 37 của Ban Bí thư trung ương Đảng về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động và tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách đối với báo chí.

Việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên được quan tâm, chăm lo, tạo không khí phấn khởi và động lực để hội viên tích cực lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao được phát động và triển khai rộng khắp trong toàn thể hội viên và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua việc tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 650 ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc; khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất cho các tác giả có tác phẩm hay, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, Hội Nhà báo tỉnh đã kịp thời động viên, khuyến khích những người làm báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, kịp thời phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng nhân tài trong hoạt động báo chí. Trong 4 năm vừa qua đã có trên 100 giải báo chí trong khuôn khổ Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc được trao cho các tác giả; 150 lượt hội viên được hỗ trợ từ Đề án Hỗ trợ  tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 650 của Thủ tướng Chính phủ.

            Công tác từ thiện, nhân đạo cũng được Hội Nhà báo tỉnh chú trọng, quan tâm. Nhiệm kỳ qua, các chi hội nhà báo đã tổ chức và vận động  hội viên tham gia nhiều hoạt động xã hội mang lại ý nghĩa thiết thực. Mỗi năm các hội viên nhà báo tỉnh trực tiếp ủng hộ và vận động ủng hộ từ 300 - 400 triệu đồng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Chất lượng hội viên nhà báo không ngừng được nâng lên, nhiều năm liên tục Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc không có hội viên vi phạm pháp luật về báo chí, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đề ra trong năm. Có nhiều bài báo của hội viên mang tính phát hiện, định hướng dư luận xã hội tích cực, đề xuất được nhiều giải pháp trong việc điều hành phát triển các mặt đời sống kinh tế, xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đặc biệt, năm 2020 là năm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19... Ngay từ đầu năm, những người làm báo Vĩnh Phúc đã đồng hành cùng với các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018 và năm 2019 được Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trên nền tảng là những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Hội Nhà báo tỉnh tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025… xây dựng Hội phát triển vững mạnh, xây dựng đội ngũ những người làm báo tỉnh vững vàng về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới báo chí và hội nhập; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển toàn diện và bền vững. Mục tiêu chung của nhiệm kỳ là: “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội của tỉnh”. Để đạt được mục tiêu đó, Hội Nhà báo, các chi hội, các câu lạc bộ nhà báo và toàn thể hội viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới tại các chi hội, cơ quan báo chí với các nội dung thiết thực.

Hai là, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng các chi hội, các câu lạc bộ nhà báo và Hội Nhà báo Vĩnh Phúc  ngày càng vững mạnh. Phát huy hơn nữa vai trò của Hội, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nhà báo, gắn kết hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được cống hiến, phát huy năng lực, đóng góp nhiều tác phẩm xuất sắc, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần cùng các cơ quan báo chí của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, Hội Nhà báo tỉnh Phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nhà báo; đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiệm nghiêm túc 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Luật báo chí năm 2016, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Động viên hội viên Nhà báo tích cực tham gia công tác xã hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức giải báo chí, các cuộc thi viết, các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên đề nghiệp vụ; xét hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo sân chơi trí tuệ  bổ ích thu hút những người làm báo trên địa bàn tỉnh tham gia.

Năm là, mỗi hội viên, nhà báo cần tiếp tục gắn bó, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình với tổ chức Hội, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Hội; đồng thời nỗ lực hơn nữa về mọi mặt nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo.

Vui mừng phấn khởi về thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Vĩnh Phúc có thêm động lực để nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, nhận thức sâu sắc thêm trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo cách mạng, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Nguyễn Khắc Hiếu
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: