Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

17/04/2019
Tiếp tục chương trình giám sát về thực hiện chính sách, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018, sáng 17/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Tam Đảo. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì buổi giám sát. 
Trên địa bàn huyện Tam Đảo hiện có 24.365 hộ dân sinh sống, trong đó hộ dân tộc thiểu số là 8.868 người; huyện còn 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Đạo Trù. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi chiếm 64%. 

Thực hiện chính sách pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018, huyện Tam Đảo thực hiện 2 chương trình 134, 135. Theo đó, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ lúa giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật trong sản xuất cho hơn 11.470 lượt hộ với kinh phí 4.200 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 39 công trình đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa với kinh phí 22.377 tỷ đồng; cấp gần 60.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là hộ dân tộc thiểu số; cho 788 lượt hộ vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ của TƯ, tỉnh và huyện, từ năm 2012 đến 2018, huyện Tam Đảo được các tổ chức quốc tế tài trợ 7 chương trình, dự án với số tiền trên 4,4 tỷ đồng và 3,2 triệu USD. Các chương trình dự án hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống người dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, hết năm 2018 giảm còn 4,63%.

Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực song việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn huyện Tam Đảo còn một số khó khăn: Định mức đầu tư cho các dự án thấp, không còn phù hợp với thực tế ở những năm cuối giai đoạn, nhiều công trình không được bố trí vốn tập trung nên phải kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng chương trình 135 của năm 2017-2018 mới được duyệt; đời sống người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn trong huyện vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh, sản xuất còn thuần nông, manh mún, nguy cơ tái nghèo cao.

Đồng chí Trần Văn Tiến phát biểu tại buổi giám sát

Huyện Tam Đảo cũng kiến nghị các cấp các ngành tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ vốn và thay thế chính sách hỗ trợ đất sản xuất để bố trí cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; có cơ chế chính sách cụ thể cụ thể để thu hút đội ngũ cử tuyển đã được đào tạo trở về công tác tại địa phương; tăng định mức đầu tư cho các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục hỗ trợ chính sách BHYT, vay vốn sản xuất từ 2-3 năm cho người dân sau khi thoát khỏi xã vùng khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị huyện Tam Đảo làm rõ một số số liệu trong báo cáo về xác định lại tống số hộ nghèo năm 2014-2016; số liệu lao động được giải quyết việc làm; các giải pháp tránh tái nghèo của huyện; phân tích sâu hơn sự phù hợp, hiệu quả các chương trình, mô hình hỗ trợ từ ngân sách TƯ và của tỉnh đối với địa phương; đánh giá việc phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến yêu cầu huyện Tam Đảo tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, bổ sung một số số liệu, nội dung, bảng biểu còn thiếu hoặc chưa thống nhất so với đề cương vào báo cáo. Huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, phong phú để người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại; đẩy mạnh việc triển khai chương trình tại cơ sở để phát huy hiệu quả; chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa để nâng cao đời sống người dân trên địa bàn huyện, nhất là đời sống tại các thôn đặc biệt khó khăn.

Buổi chiều, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giám sát về nội dung này tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xác định xóa đói giảm nghèo bền vững, nhất là trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, những năm qua, cùng với ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác này, Vĩnh Phúc đã huy động, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2012-2015, ngân sách tỉnh dành trên 15,5 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2018 dành trên 4,3 tỷ đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo, nhất là việc luôn đồng hành, tạo cơ hội để người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm. Cụ thể,  năm 2011, toàn tỉnh có 27.612 hộ nghèo, 17.651 hộ cận nghèo; năm 2015 có 7.116 hộ nghèo, 10.866 hộ cận nghèo thì đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 6.921 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 2,11%; 11.218 hộ cận nghèo, chiếm 3,5%. Riêng đối với công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc, thiểu số, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 630 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 9,11%. Đặc biệt đến nay, 100% thôn đặc biệt khó khăn có đường giao thông kiên cố hóa; 100% xã, thôn có công trình thủy điện đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất; 100% xã có đủ trường học, lớp học, trạm y tế đạt chuẩn theo quy định; 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và trên 80% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là tại một số địa phương chưa thực sự bền vững; đời sống của người dân ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn; sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa giữa các vùng có xu hướng mở rộng. Bên cạnh đó, nguồn lực để thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế, tình trạng thiếu việc làm khu vực nông thôn còn cao; công tác đào tạo nghề cho hộ nghèo mới chỉ gắn theo địa chỉ chưa gắn việc đào tạo theo nhu cầu của thị trường.

Để giảm nghèo bền vững, Vĩnh Phúc kiến nghị Quốc hội xem xét, cho chủ trương xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam; các Bộ, ngành Trung ương rà soát, tích hợp các chương trình, chính sách giảm nghèo theo hướng đa mục tiêu, tránh trùng lắp; tăng cường nguồn lực đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sinh kế, mở rộng đối tượng hưởng lợi. Cùng với đó, tiếp tục ban hành nhiều cơ chế chính sách theo hướng lồng ghép các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; có cơ chế khuyến khích các địa phương tự cân đối nguồn lực dành cho công tác này.

Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị đánh giá làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác xã hội hóa, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về giảm nghèo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kết quả công tác giải quyết việc làm cho người nghèo tại các địa phương; sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác này…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung các số liệu; chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các văn bản của Trung ương đề Đoàn tổng hợp. Cùng với đó, làm rõ nguyên nhân việc phân bổ nguồn vốn một số dự án chậm triển khai trong giai đoạn 2016-2018; bổ sung số liệu nguồn vốn hợp tác quốc tế trong công tác này. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân vươn lên thoát nghèo chứ không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững; chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đức Hiền - Phúc Thành

Các tin đã đưa ngày: