Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

 Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian nộp hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần ( trừ ngày lễ Thứ 7, Chủ nhật).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc thì công chức gửi trả hồ sơ và hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược - Mẫu số 1b/ĐN-CLCC;
b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị hỏng, rách nát  hết hiệu lực; trừ trường hợp Chứng chỉ bị mất;
c) 02 ảnh  chân dung ( 04cm x 06cm ) chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Chứng chỉ hành nghề dược.

Phí, lệ phí

 500.000 đồng/ Chứng chỉ hành nghề dược - Theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Mẫu số 1b/ĐN-CLCC

(Theo Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề phải phù hợp với ngành nghề chuyên môn đã được đào tạo;

- Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc bằng cấp đào tạo chuyên ngành dược  các tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
- Đã được Cơ quan quản lý nhà nước cấp Chứng chỉ hành nghề dược;
 - Không đang trong thời gian bị pháp luật cấm hành nghề.

( Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định 89/2012 /NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính Phủ).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
- Nghị định 89/2012 /NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về Qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược, lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp giấy phép hoạt động đôí với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.