Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

 Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian nộp hồ sơ : vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần ( trừ ngày lễ Thứ 7, Chủ nhật).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Mẫu số 4d/ĐĐN-ĐĐKKD;
 b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn của cơ sở nếu thay đổi người quản lý chuyên môn về dược;
c) Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc;
d) Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân;

- Tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện thực hiện

 - Đã được Cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

- Nội dung đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  phải phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh tại Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn.
- Người quản lý chuyên môn phải có Chứng chỉ hành nghề dược hợp pháp, có kinh nghiệm nghề nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời gian đang bị pháp luật cấm hành nghề.

(Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định 89/2012 /NĐ-CP ngày 24/12/2012; Thông tư 10/2013/TT-Byt ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
- Nghị định 89/2012 /NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về Qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược, lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp giấy phép hoạt động đôí với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.