Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
 Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
Thời gian nộp hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần ( trừ ngày lễ Thứ 7, Chủ nhật).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Mẫu 1a/ĐĐN-CC;
b) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;
c) Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu quy định;
d) Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc ( Áp dụng đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;
e) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc  Hộ chiếu còn hạn sử dụng theo quy định;
f) 02 ảnh chân dung ( 04cm x 06cm ) chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề dược.

Phí, lệ phí
500.000 đồng/ Chứng chỉ hành nghề dược

(Theo thông tư số 03/2013/TT-BTC của Bộ tài chính).

Tên mẫu đơn, tờ khai
(Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;
- Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược.
(Căn cứ tại Điều 13 Luật Dược số 34/2005/QH11)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Nghị định 89/2012 /NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật dược và Nghị định 79/2006/ NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC của Bộ tài chính  về Qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược, lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp giấy phép hoạt động đôí với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.