Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 3 - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 5 - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

Bước 6 - Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc về việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người Việt Nam với người nước ngoài. (Hồ sơ đã được Sở Tư pháp Vĩnh Phúc thẩm định và lưu tại Sở).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Hôn nhân và Gia đình;

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP;

- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002.