Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Bước 3 - Sở Tài chính Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho  người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Sở Tài chính Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 5 - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Bước 6 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Sở Tài chính Vĩnh phúc về việc đề nghị phê duyệt quyết toán;

- Biên bản thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC v/v hướng dẫn thi quyết toán công trình dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN.