Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án về sáp nhập trường Tiểu học;

- Tờ trình về đề án về sáp nhập và dự thảo Quyết định về sáp nhập trường;

 - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Vì quyền lợi học tập của học sinh;

2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

3. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

4. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

5. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

( Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Quyết định số 51/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 năm 2005 của Quốc hội; có hiệu lực ngày 01/01/2006;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 51/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học